gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFImprimareEmail

Sentinţă civilă nr. 12479/2011 din 28/10/2011 Clauze abuzive in contracte de credit bancar

 

Clauze abuzive in contracte de credit bancar. Plangere impotriva procesului verbal transmis in temeiul art. 12 din Legea 193/2000 republicata in 2008 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori .
    Intre consumatorul M.R.A. si BANCA au fost incheiate contractele de credit prin care a fost imprumutata suma de 15.800 Euro, pentru o perioada de 240 luni, cu o dobanda curenta de 8,9% variabila si nr.13/25.01.2007, prin care a fost imprumutata suma de 26.000 lei, pentru o perioada de 84 luni, cu o dobanda curenta de 11.9 % revizuibila semestrial, dobanda curenta fiind formata din dobanda de referinta variabila , care se afiseaza la sediile BCR , la care se adauga 1,90 puncte procentuale.
    In urma reclamatiei formulate de intimata M. R. A. referitoare la contractele de credit bancar incheiate cu petenta-intimata BANCA , privind majorarea procentului de dobanda specificat in contracte in mod nejustificat, tinand cont si de faptul ca toti indicii bancari erau in scadere si fara a fi informata in prealabil despre aceasta modificare cat si neeliberarea extraselor de cont pentru cele doua credite , in urma constatarilor efectuate petentul-intimat COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR SIBIU- CJPC Brasov a intocmit procesul verbal de constatare a contraventiei nr. 0351119/30.03.2010, in care se retine ca in urma verificarilor efectuate cu privire la reclamatia intimatei M. R. A. , s-au constatat urmatoarele :
    -din analiza contractului nr. ... a reiesit ca la data semnarii acestuia dobanda era de 8,9% pe an variabila , iar in conditiile generale , care fac parte integranta din contractul incheiat , se prevede la art. 2.10 faptul ca « pe parcursul derularii creditului , banca poate modifica dobanda , fara consimtamantul imprumutatului , in functie de costul resurslor de creditare , noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia , la soldul creditului existent « , iar la art.2.11 se mentioneaza ca noul procent de dobanda va fi afisat la sediile bancii la data intrarii in vigoare a modificarii
    -la art. 7.2 si 7.3 din conditiile generale se prevede faptul ca imprumutatul are dreptul sa fie informat in scris despre modificarea dobanzii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui extras de cont inmanat la ghiseele bancii
    -din analiza contractului nr. ... a reiesit ca la data semnarii acestuia dobanda era de 11,9 % revizuibila semestrial , iar la art.5 se prevede ca dobanda curenta fiind formata din dobanda de referinta variabila , care se afiseaza la sediile Bancii, la care se adauga 1,90 puncte procentuale
    -la analizarea contractului s-a constatat faptul ca la art. 3.6 din conditiile generale , anexa la contractul de credit , se prevede ca pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor fara acordul imprumutatului, noile comisioane fiind afisate la sediile bancii , iar la art. 2.10 faptul ca « pe parcursul derularii creditului , banca poate modifica dobanda , fara consimtamantul imprumutatului , in functie de costul resurselor de creditare , noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia . la soldul creditului existent » iar la art. 2.11 se mentioneaza ca noul procent de dobanda va fi afisat la sediile bancii la data intrarii in vigoare a modificarii si se aplica la soldul creditului existent la data modificarii
    -prevederile de la art.5 din contractele de credit bancar nr.... si nr..... si ale art. 2.10 din conditiile generale care sunt anexate la contractele mentionate cuprind clauze abuzive , avand in vedere ca dau bancii dreptul de a modifica unilateral rata dobanzii, fara a afi exprimata prin indici verificabili, independenti de vointa furnizorului de servicii financiare , consumatorul fiind obligat sa respecte orice rata a dobanzii impusa de catre banca , doar prin simpla afisare a acesteia la sediile bancii prin inmanarea unui extras de cont eliberat la sediile acesteia , fara a putea verifica daca majorarea dobanzii este justificata sau nu
    -prevederea de la art. 3.3 din conditiile generale de la contractul de credit nr. .....si prevederile art. 3.6 din conditiile generale de la contractul nr. .... sunt prevederi abuzive , avand in vedere faptul ca prin aceste mentiuni permite bancii sa modifice nivelul comisioanelor stabilite initial in contracte , fara consimtamantul imprumutatului , iar nivelul acestor comisioane se afiseaza doar la sediile bancii , banca avand posibilitatea sa modifice nivelul acestor comisioane in mod unilateral si intr-un cuantum nedeterminat , iar consumatorul este obligat sa accepte si sa achite costul acestora, contrar prevederilor legale , avand in vedere faptul ca nivelul comisioanelor din contract trebuie stabilite cu exactitate la data semnarii acestuia , fie procentual , fie raportate la valuta creditului.
    Caracterul abuziv al clauzelor mentionate in cele doua contracte ( se mai retine in procesul verbal) , este intarit si prin prevederea faptului ca aceste modificari se aduc la cunostinta imprumutatului numai prin afisare a sediul bancii , prin eliberarea unui extras de cont, desi in contract sunt prevazute si alte modalitati de informare.
    In apArare petenta intimata BANCA a invocat exceptii asupra cArora instanta se va pronunta cu prioritate:
    Fapta este descrisA in cuprinsul procesul verbal cu indicarea elementelor de fapt Si de drept necesare individualizArii sanctiunii.
    Avand in vedere ca, procesul verbal cuprinde elemente pe baza cArora pot fi identificate clauzele constatate ca fiind abuzive, respectiv, cele privind rata dobanzii Si modalitatea de indexare a acesteia Si comisioanele, instanta nu poate retine incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001.
    Instanta nu poate retine sustinerile petentei potrivit cArora contractelor incheiate cu intimata M. R. A. nu se aplica prevederile Legii nr. 193/2000, cu modificArile ulterioare, avand in vedere faptul ca potrivit art. 1 din acest act normativ dispozitiile sale se refera la » orice contract incheiat intre comercianti Si consumatori ».
    In procesul verbal este mentionatA atat data constatArii faptei, respectiv 17.03.2010 cat si data intocmirii procesului verbal, respectiv 30.03.2010, sens in care nu se poate aprecia cA , in spetA lipseSte data sAvarSirii faptei.
    In drept instanta va retine dispozitiile art.1 al.3 din L 193/2000 potrivit carora se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii, ale art.4 al.1, din acelaSi act normativ , care prevad cA o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi consideratA abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului Si contrar cerintelor bunei credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile Si obligatiile partilor.
    Clauza nenegociata cu consumatorul a fost definita in art.4 al.2 din L 193/2000 ca fiind acea clauza stabilita fara a da posibilitatea consumatorului de a influenta natura ei, cum ar fi contractele standard, preformulate sau conditiile generale practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
    In Anexa L 193/2000 la art.1 lit.a se stabileSte cA sunt abuzive acele prevederi contractuale care dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fArA a avea un motiv intemeiat care sA fie precizat in contract. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor in temeiul cArora un furnizor de servicii financiare iSi rezervA dreptul de a modifica rata dobanzii plAtibile de cAtre consumator ori datoratA acestuia din urmA sau valoarea altor taxe pentru serviciile financiare, fArA o notificare prealabilA, dacA existA o motivatie intemeiatA, in conditiile in care comerciantul este obligat sA informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte pArti contractante Si acestea din urmA au libertatea de a rezilia imediat contractul.
    Din analiza textelor de lege indicate reiese cA o clauzA dintr-un contract incheiat cu consumatorii este abuzivA dacA consumatorii nu au avut posibilitatea negocierii sale, dacA clauza, prin ea insASi sau impreunA cu alte clauze contractuale, creeazA, in detrimentul consumatorului Si contrar cerintelor bunei credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile Si obligatiile pArtilor.
    In ce priveSte posibilitatea intimatei M. R. A. de a negocia clauzele pe care le considerA abuzive, instanta va retine cA aceasta nu a avut-o. Posibilitatea de a lua la cunoStintA de continutul contractului sau de a alege intre mai multe variante de creditare nu acoperA notiunea de negociere. Se considerA intotdeauna cA o conditie care nu s-a negociat individual este conditia care a fost redactatA in prealabil, iar, din acest motiv, consumatorul nu a avut posibilitatea influentArii continutului conditiei. Contractele incheiate de pArti sunt preformulate iar eventualele diferente dintre acestea Si alte contracte nu se datoreazA negocierii ci particularitAtilor fiecArui client in parte. Prin urmare aceste contracte Si clauzele lor nu au fost negociate de cAtre pArti, nefiind dovedit acest lucru prin nici un mijloc de probA.
    Dispozitiile art.4 al.2 din Directiva 93/13/CEE/05.04.1993 stabilesc cA evaluarea caracterului inechitabil al conditiilor nu priveSte nici definirea obiectului contractului, nici justetea pretului sau remuneratiei, pe de o parte, fatA de serviciile sau de mArfurile furnizate in schimbul acestora, pe de altA parte, dacA aceste conditii sunt exprimate in mod clar Si inteligibil.
    In cazul de fatA, in temeiul art.5 din contractul nr. ...., banca Si-a rezervat dreptul de a modifica dobanda, iar in conditiile generale , care fac parte integranta din contractul incheiat , se prevede la art. 2.10 faptul ca « pe parcursul derularii creditului , banca poate modifica dobanda , fara consimtamantul imprumutatului , in functie de costul resurslor de creditare , noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia , la soldul creditului existent « , iar la art.2.11 se mentioneaza ca noul procent de dobanda va fi afisat la sediile bancii la data intrarii in vigoare a modificarii .
    In cuprinsul contractului nr. ..... s-a prevazut ca la data semnarii acestuia dobanda era de 11,9 % revizuibila semestrial , iar la art.5 se prevede ca dobanda curenta fiind formata din dobanda de referinta variabila , care se afiseaza la sediile Bancii, la care se adauga 1,90 puncte procentuale. La art. 3.6 din conditiile generale , anexa la contractul de credit , se prevede ca pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor fara acordul imprumutatului, noile comisioane fiind afisate la sediile bancii , iar la art. 2.10 faptul ca « pe parcursul derularii creditului , banca poate modifica dobanda , fara consimtamantul imprumutatului , in functie de costul resurselor de creditare , noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia la soldul creditului existent » iar la art. 2.11 se mentioneaza ca noul procent de dobanda va fi afisat la sediile bancii la data intrarii in vigoare a modificarii si se aplica la soldul creditului existent la data modificarii.
    Avand in vedere faptul ca dobanda este variabila , in contractele analizate aceasta nu este prezentata ca o dobanda ce poate fi calculata in functie de o formula de recurenta, care sa contina indici de referinta clar precizati ( ROBOR , EURIBOR ) , valoarea acestei dobanzi poate fi modificata in orice conditii, conform vointei bancii, consumatorul nu poate sa se protejeze impotriva unor majorari nejustificate ale dobanzii , intrucat dobanda ar fi trebuit sa fie stabilita in baza unei formule care sa contina indici verificabili , independenti de vointa operatorului economic
    Prin necircumstantierea in niciun mod a elementelor ce-i permit bancii modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale , prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea bancii acest drept , lasand la libera sa apreciere majorarea dobanzii , aceste clauze mentionate mai sus incalca prevederile legale incidente in materie , fiind de natura sa il prejudicieze pe consumator. Aceasta clauza care da dreptul imprumutatorului de a modifica unilateral dobanda , nu este raportata la un indicator precis, individualizat , fiind mentionat doar ca aceasta este revizuibila semestrial , fara a se preciza in functie de ce indicatori se va modifica , aceasta modalitate de exprimare face ca respectiva clauza sa fie interpretata doar in favoarea imprumutatorului , servind doar intereselor acestuia, fara a da posibilitatea consumatorului de a verifica daca majorarea este judicios dispusa si daca este necesara si proportionala scopului urmarit.
    In consecintA, in ceea ce priveSte dezechilibrul semnificativ intre drepturile Si obligatiile pArtilor pe care clauza nenegociatA trebuie sA-l creeze pentru a fi consideratA abuzivA, instanta va retine cA lAsarea la indemana bAncii a posibilitAtii de majorare a dobanzii, fArA nici o posibilitate efectivA de verificare a necesitAtii Si modalitAtii de stabilire a majorArii, este de naturA a crea un dezechilibru major intre pArti.
    Omisiunea bAncii de a preciza in contractul incheiat clar, complet si precis referitor la dobanda de referintA, cat si formularea echivocA, in defavoarea consumatorului si in termeni de specialitate, a clauzelor referitoare la modul in care banca poate modifica procentul de dobanda stabilit in contract, a prevederilor aplicabile contractului in cauza precum Si a altor elemente esentiale ale contractului de credit, dovedeSte comportamentul incorect al bAncii care la momentul acordArii creditului nu a avut in vedere niciun criteriu de referintA la care sA fie raportatA dobanda legalA.
    In concluzie instanta urmeaza a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de petenta BANCA in contradictoriu cu intimata COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR SIBIU- CJPC Brasov impotriva procesului verbal seria XXX nr.0351119/30.03.2010 incheiat de intimata si va retine cA, prevederile pct.5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.... si pct 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ..., precum si prevederile art.2 pct.10 a din anexa contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr..... si art. 2 pct 10 a din anexa contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr...., incheiate de BANCA, in calitate de creditoare, Si M. R. A. , in calitate de imprumutat, constituie clauze abuzive in sensul art.4 al.1 din Legea nr. 193/2000.
    De asemenea constituie clauza abuziva si prevederile art.3.3 din anexa contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr..... si art. 3.6 din anexa contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr...... incheiate de BANCA, in calitate de creditoare, Si M.R. A. ,potrivit carora banca poate modifica fara consimtamantul imprumutatului nivelul comisioanelor.
    Instanta nu va retine punctul de vedere exprimat de petenta intimata BANCA. la in cuprinsul plangerii si in intampinare deoarece potrivit lit. a din anexa la Legea nr. 193/2000 sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care "dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fArA a avea un motiv specificat in contract Si acceptat de consumator prin semnarea acestuia. Legea are in vederea indicarea/specificarea expresA in contract a "motivului" in functie de care poate avea loc modificarea unilateralA a contractului, iar nu indicarea sa pur genericA. DeSi in Conditiile Generale, Banca a definit mai multi termeni, aceasta nu a indicat ce se intelege prin " costul resurselor de creditare ".
    Consecinta constatArii ca abuzivA a unei clauze contractuale este nulitatea absolutA a acesteia, caracterul absolut decurgand din interesul de ordine publicA ocrotit, respectiv protectia consumatorilor.
    Conform art. 13 din Legea nr. 193/2000, instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, aplica sanctiunea contraventionalA conform art. 16 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in mAsura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu daune-interese, dupa caz.
    In baza acestui articol, va aplica intimatei BANCA amendA contraventionalA, in cuantum de 500 lei.
    Intrucat din cuprinsul contractelor de credit, cu toate imperfectiunile privind formularea prevederilor punctului 5, rezultA cA imprumutatul a optat pentru un produs de creditare cu dobandA variabilA, instanta nu poate dispune modificarea clauzelor contractuale in sensul inserArii unei dobanzi fixe, neputandu-se substitui vointei pArtilor.
    Instanta constatA cA pe parcursul judecAri cauzei intimata M. R. A. a efectuat rambursarea anticipata a sumei acordate prin contractul de credit nr…..Asadar , urmeaza ca in cazul in care intimata are pretentii privind repunerea in situatia anterioarA Si restituirea sumelor achitate cu titlul de dobandA , va putea sA cearA pe cale separatA , instanta apreciind cA se impune a acorda posibilitatea bAncii de a efectua calculele ce se impun Si a restituii eventualele sume plAtite in plus de cAtre intimata in cadrul unei concilieri directe.